Arrow backLanguage
7-9 měsíců
Článek
Add this post to favorites

Všeobecná pravidla instagramové soutěže

Soutěž s  BEBA COMFORT!

9minut čtení Úno 8, 2024

1. Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže 

Soutěž s názvem „SOUTĚŽ s BEBA COMFORT!“ (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím instagramového profilu @bebaczsk (https://www.instagram.com/bebaczsk/)

 • Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“). 

Organizátor a Technický správce: Lion Communications s.r.o. se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický správce“). 

2. Termín a lokalizace Soutěže Soutěž probíhá od 8. 2. do 29. 2. 2024 do 11:59:59 hod. (dále jen „Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se Soutěžními pravidly označeného: SOUTĚŽ s BEBA COMFORT! Vyhrajte 3 balení mlíček BEBA COMFORT 2, 3, 4, nebo 5 (každý výherce si určí sám dle věku svého děťátka). 

Jak se zúčastnit? 1. Napište do komentářů, proč si myslíte, že byste právě vy měli získat tento balíček. 2. Označte v komentářích další maminku nebo tatínka, kterým by se soutěž také líbila. 3. Sledujte náš profil @bebaczsk, abyste nezmeškali žádné novinky! Soutěžíme až do konce února. 1. března pak v komentářích vybereme 3 maminky, které se budou moci těšit na svou výhru. Hodně štěstí! Kompletní pravidla soutěže najdete zde: (link) #bebaczsk #bebacomfort #soutez #soutezime . *Soutěž se nevztahuje na výrobky počáteční kojenecké výživy. 

Důležité upozornění: Kojení je pro vaše děťátko to nejlepší. Pokud již nemůžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po poradě se svým pediatrem. Více informací o produktech najdete na obalu nebo www.nestlebabyandme.cz. Komentáře Soutěžících dle čl. 4 těchto Pravidel po skončení Doby trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky. 

3. Podmínky Soutěže 1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice kromě osob dle článku 3 odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). 2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 3) Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením komentáře k Soutěžnímu příspěvku na instagramovém profilu @bebaczsk (viz čl. 4 Princip Soutěže níže). 4) Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru. 5) Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech. 

4. Princip Soutěže Principem Soutěže je vložit pod Soutěžní příspěvek komentář, ve kterém napíšou, proč si myslí, že by právě oni měli získat tento balíček a označí další maminku nebo tatínka, kterým by se soutěž také líbila. (viz čl. 2 těchto Pravidel). Ze všech Soutěžních komentářů, které budou přidány pod Soutěžní příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ s BEBA COMFORT!“ na instagramovém profilu @bebaczsk v Době trvání Soutěže (viz čl. 2 těchto Pravidel), vybere dvoučlenná odborná porota tři komentáře, které splňují Pravidla Soutěže, a jejich autory odmění výhrou v podobě jednoho balíčku mlíček. (podrobněji o výhře v čl. 5). 1) Soutěžní příspěvek nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví, jako např. ochranné známky nebo označení původu, a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora. 2) Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli. 3) Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídají za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele. 4) Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora. 5) Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazují právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. 6) Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Organizátorovi a Pořadateli. 

5. Výhry v Soutěži a předání výher výhercům Výhrou v Soutěži jsou 3 balíčky složené z produktů BEBA COMFORT 2, 3, 4 nebo 5, v závislosti od věku dítěte výherce. Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. 1) Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na instagramovém profilu @bebaczsk nejpozději do 29. 2. 2024. Výherci budou osloveni formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem. 2) Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení Soutěže (tedy do 7. 3. 2024) a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s doručovací adresou, na kterou má být výhra doručena, Pořadateli na instagramový profil https://www.instagram.com/bebaczsk/ 3) Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru. 4) Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí na ni nárok a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt. 5) Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení Soutěže. 6) Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po dohodě s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel. 

6. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže • Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla Soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže. • Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy výher. 

7. Ochrana osobních údajů 1) Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let, a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/jméno na sociální síti Instagram; zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 2) Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého instagramového profilu Soutěžícího na instagramový profil https://www.instagram.com/bebaczsk/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži. 3) Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na instagramových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. 4) Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů: o právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněny, o právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů, o právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, anebo když se osobní údaje zpracovávají nezákonně, o právo na omezení zpracování osobních údajů, o právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů, o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, o právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušili svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení. 5) Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Organizátora.

8. Závěrečná ustanovení • Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná. • Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže. • Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách mají přednost tato úplná Pravidla. 

• Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na instagramovém profilu @bebaczsk (https://www.instagram.com/bebaczsk/) V Praze dne 5. 2. 2024