Arrow backLanguage
7-9 měsíců
Článek
Add this post to favorites

Pravidla Vánoční soutěž

8minut čtení Pro 6, 2023

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE „Vánoční
soutěž“
1. Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže
Soutěž s názvem „Vánoční soutěž“ (dále jen „Soutěž“) bude probíhat
prostřednictvím facebookového profilu @NestleBabyClub
(https://www.facebook.com/NestleBabyClub/)
• Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20
Praha 4 – Modřany, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).
• Organizátor a Technický správce: Lion Communications s.r.o. se
sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO:
27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“
nebo „Technický správce“).
2. Termín a lokalizace Soutěže
Soutěž probíhá od 7. 12. do 14. 12. 2023 do 11:59:59 hod. (dále jen
„Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku
se Soutěžními pravidly označeného:
 Vánoční soutěž je tu!
Milé maminky, to nejkrásnější a nejradostnější období v roce právě
začíná! Tak si pojďme společně zasoutěžit o nějaké to vánoční
překvapení.
Napište nám do komentářů, jaké dárky letos chystáte pro vaše malé
vánoční skřítky, a vyhrajte pod stromeček balíček plný těchto krásných
cen.
 TESCOMA miska v termotašce
 LEGO Duplo
 Zásobu tekutého mlíčka BEBA COMFORT 2 (12x 500 ml)
A spoustu lahodných svačinek pro vaše maličké:
 GERBER Organic nemléčná kaše s vanilkovou příchutí
 GERBER Natural mléčná kaše na dobrou noc švestka a jablko
 GERBER Cereal mléčná kaše na dobrou noc kakao
 GERBER Organic kapsička hruška
 GERBER Organic kapsička mango
 GERBER Natural kapsička hruška a švestka
Soutěžíme od 7. 12. až do 14. 12., kdy vybereme 3 z vás a výherce
následně označíme v komentářích. Těšíme se, až s námi nasdílíte, jakými
dárečky vykouzlíte u vašich nejmenších úsměv na rtech.
Odkaz na kompletní pravidla soutěže najdete na linku:
.
.
*Soutěž se nevztahuje na výrobky počáteční kojenecké výživy. Důležité
upozornění: Kojení je pro vaše miminko to nejlepší. Pokud již nemůžete
kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po dohodě se svým
pediatrem. Více informací o produktech najdete na obalu nebo
www.nestlebabyandme.cz.
Komentáře Soutěžících dle čl. 4 těchto Pravidel po skončení Doby
trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v
potaz.
Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.
3. Podmínky Soutěže
1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s
doručovací adresou v České nebo Slovenské republice kromě osob
dle článku 3 odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci
Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé
Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále
veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu
Soutěže, jakož i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby
blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
3) Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící
stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy vložením komentáře k
Soutěžnímu příspěvku na facebookovém profilu @NestleBabyClub
(viz čl. 4 Princip Soutěže níže).
4) Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně
jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.
5) Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže
stanovené v těchto Pravidlech.
4. Princip Soutěže
Principem Soutěže je vložit pod Soutěžní příspěvek komentář, ve kterém
napíšou, jaké dárky letos chystají pro své děti pod stromeček (viz čl. 2
těchto Pravidel).
Ze všech Soutěžních komentářů, které budou přidány pod Soutěžní
příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na facebookovém profilu
@NestleBabyClub v Době trvání Soutěže (viz čl. 2 těchto Pravidel),
vybere dvoučlenná odborná porota tři komentáře, které splňují Pravidla
Soutěže, a jejich autory odmění výhrou v podobě jednoho vánočního
balíčku. (podrobněji o výhře v čl. 5).
1) Soutěžní příspěvek nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské
republiky;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s
dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti
a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak
nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k
nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby,
zejména práva autorská nebo práva související s právem
autorským, práva k průmyslovému vlastnictví, jako např. ochranné
známky nebo označení původu, a jiná práva k duševnímu
vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu;
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.
2) Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto
odstavce, náleží výhradně Pořadateli.
3) Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídají za neúplný nebo jinak
vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro
účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně
Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele.
4) Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj
souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s
uvedením jména autora.
5) Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazují právo Soutěžní
příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj.
zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo jej ze
Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez
odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
6) Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze
o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel má za
následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, popř.
vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící nesmí podvodným
nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů.
Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící
nabyl hlasů (v tomto případě označení „To se mi líbí“) jakýmkoli nekalým
či podvodným způsobem, povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže
bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto
otázkách náleží výhradně Organizátorovi a Pořadateli.
5. Výhry v Soutěži a předání výher výhercům
Výhrou v Soutěži jsou 3 balíčky složené z produktů: TESCOMA miska
v termotašce, LEGO Duplo, BEBA COMFORT 2 tekutá (12x 500 ml),
GERBER Organic nemléčná kaše s vanilkovou příchutí, GERBER Natural
mléčná kaše na dobrou noc švestka a jablko, GERBER Cereal mléčná
kaše na dobrou noc kakao, GERBER Organic kapsička hruška, GERBER
Organic kapsička mango, GERBER Natural kapsička hruška a švestka.
Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.
1) Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na facebookovém profilu
@NestleBabyClub nejpozději do 14. 12. 2023. Výherci budou
osloveni formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem.
2) Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře
pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti pracovních dnů po
skončení Soutěže (tedy do 21. 12. 2023) a vyzve ho, aby
prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou
zprávu s doručovací adresou, na kterou má být výhra doručena,
Pořadateli na facebookový profil
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/
3) Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do pěti pracovních dnů ode
dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Každý Soutěžící může
získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.
4) Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí na ni nárok a Organizátor
podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu
v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným
marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem
bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce
opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi
dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
5) Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti (30)
kalendářních dnů od ukončení Soutěže.
6) Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po dohodě s
výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.
6. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže
• Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně
jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel
Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i
způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech Soutěž
i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i
právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel
podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla Soutěže. V
takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze
Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí
o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.
• Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí
osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit
v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel
Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy
výher.
7. Ochrana osobních údajů
1) Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě
potvrzuje, že je starší 18 let, a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný
souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
(zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/jméno na
sociální síti Facebook; zpracovávané osobní údaje výherců: jméno,
příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení
Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných
platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od
skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán.
Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže,
nebudou využívány k marketingovým účelům.
2) Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých
osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně
odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné
prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu
Soutěžícího na facebookový profil
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ nebo prostřednictvím
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz.
Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v
Soutěži.
3) Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se
stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména
a příjmení na facebookových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů
je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži.
4) Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů:
o právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může
získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje,
za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních
údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
o právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně
doplnění neúplných údajů,
o právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel
zpracování, anebo když se osobní údaje zpracovávají
nezákonně,
o právo na omezení zpracování osobních údajů,
o právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může
Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro
sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů,
o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
případně proti profilování,
o právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo
zprostředkovatel porušili svoje povinnosti vyplývající z výše
uvedeného Nařízení.
5) Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je
oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení
a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této
soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Organizátora.
8. Závěrečná ustanovení
• Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který
může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných
materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v
rámci Soutěže za jediná úplná.
• Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení
těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro
okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
• Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna
v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi
textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním
materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými Pravidly
zveřejněnými na Soutěžních stránkách mají přednost tato úplná Pravidla.
• Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo
spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo
Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje
své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli společnosti
Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na
Organizátora formou zprávy na facebookovém profilu
@NestleBabyClub (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/)
V Praze dne 6. 12. 2023