Arrow backLanguage
Článek
Add this post to favorites

Soutěžní pravidla k soutěži o 2 ks balení BEBACARE FIBRE

Pojďte si zasoutěžit o 2 ks doplňku stravy BEBACARE FIBRE

9minut čtení Črv 9, 2024

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„BEBACARE – Soutěž o 2 ks balení BEBACARE FIBRE”

I. POŘADATEL SOUTĚŽE A NÁZEV SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČO: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“) pořádá prostřednictvím webových stránek https://www.nestlebaby.cz/ spotřebitelskou soutěž s názvem „BEBA – Soutěž o čtvrtletní zásobu mléka“ (dále jen „Soutěž“).  


II. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 11. 7. do 31. 7. 2024 (dále jen „Doba konání Soutěže“) na webu Nestle Baby (dále jen „Místo konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

 
III. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A MECHANIKA SOUTĚŽE
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“).


Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.


Pro zařazení do slosování musí Soutěžící v Době konání Soutěže splnit následující kroky: 


1. Soutěžící se buď přihlásí, či případně zaregistruje, do Nestlé Baby&Me klubu. Při registraci je potřeba vyplnit tyto požadované údaje: jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu.
2. Po přihlášení nebo dokončení registrace musí Soutěžící odpovědět na soutěžní otázky uvedené v soutěžním formuláři. 
3. Po dokončení soutěžního formuláře Soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže a zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. 
4. Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.
5. Po odeslání soutěžních otázek a skrze tlačítko „ODESLAT“ je zařazen do slosování. 
Pokud Soutěžící neodpoví na soutěžní otázky, nebude v Soutěži registrován.  


IV. VÝHRA, URČENÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER 
VÝHRA:
Soutěžící mohou vyhrát 2 ks balení BEBACARE FIBRE (Dále jen „Výhra“) – Do soutěže je vloženo celkem 10 Výher. Během Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát jen jednou (jen jednu Výhru)


URČENÍ VÝHERCŮ:
Výherci v Soutěži budou vybráni náhodným losováním ze všech Soutěžících (kteří splnili veškeré podmínky Soutěže) provedeným na místě Pořadatele. Každý z 10 vylosovaných výherců vyhraje jednu Výhru. Toto losování proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od skončení Soutěže.
V případě, že se do Soutěže v Době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 
Výherce je o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, prostřednictvím e-mailu info@nestle.cz nejpozději do 2 týdnů od ukončení Soutěže.  
V případě, že Soutěžící nesplnil podmínky této Soutěže, ztrácí nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

PŘEDÁNÍ VÝHRY:
Výhra bude výhercům zaslaná prostřednictvím Pořadatele Soutěže do 8 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu při registraci do Soutěže. Náklady na dopravu Výhry k výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou výherce. 


V. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Odesláním soutěžního formuláře a zaškrtnutím příslušného tlačítka Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, jména, příjmení a e-mailové adresy. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této Soutěže. 


Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení (např. Jana N.) na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele Soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.


Dále během registrace do Soutěže zaškrtnutím příslušného políčka Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.
Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa.


Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele.  Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.


Odesláním soutěžní registrace Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím Pořadatele jakožto zpracovatele.


Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
•    právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto Údaje případně zpřístupněné,
•    právo na opravu nepřesných či nesprávných Údajů, případně doplnění neúplných Údajů
•    právo na vymazání Údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
•    právo na omezení zpracování osobních údajů,
•    právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů,
•    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
•    právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 v případě, že by zjistil, že správce porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.


Zpracovávané osobní údaje Soutěžících: jméno, příjmení, platná e-mailová adresa.


Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže až do vyhlášení výsledků Soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od Soutěžícího získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.


Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, mu poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Soutěžící obrátit i přímo.


Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu Soutěžící ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vícenásobná účast v Soutěži není možná. E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud Pořadatel zjistí opak, bude takový Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen.
Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou Dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
Pořadatel Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení registračního formuláře, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti s internetovou sítí nebo její dostupností pro Soutěžící. 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách www.nestlebaby.cz. 
Pořadatel, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po Dobu konání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na e-mail info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé Baby https://cs-cz.facebook.com/NestleBabyClub/.  

V Praze dne 15. 6. 2024