Arrow backLanguage
0 − 3 mesiace
Článok
Add this post to favorites

... dojčíte

COVID-19 a dojčenie. Treba sa obávať?

7minúty Čítať apr 19, 2022

Bojím sa, že sa nakazím vírusom COVID-19. Ako veľmi sú obavy na mieste?

V médiách sa šíri obrovské množstvo informácií o víruse COVID-19, ktoré sú znepokojujúce a zmätočné. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je možné, že ak žijete v postihnutej oblasti, budete vy alebo ktorýkoľvek člen vašej rodiny vystavení nákaze novým druhom koronavírusu. U mnohých ľudí sa môžu prejaviť iba mierne príznaky, predovšetkým u detí a u mladistvých. Vyskytujú sa však aj závažnejšie prípady vyžadujúce nemocničnú starostlivosť. Aj ľudia s miernymi prejavmi choroby môžu vírus ďalej prenášať na ostatných. To znamená, že najlepší spôsob, ako udržať vašu rodinu mimo ohrozenia, je dodržiavať základné preventívne opatrenia vo svojej domácnosti aj mimo domova. Patrí k nim napríklad dôkladná hygiena rúk a obmedzenie sociálnych kontaktov, dodržovanie odstupu a nosenie rúšok. Taktiež sa informujte a riaďte pokynmi a nariadeniami vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú obmedzenia cestovania a verejného zhromažďovania.

Keď dojčím svoje bábätko a nakazím sa vírusom COVID-19, prenesie sa vírus aj na moje dieťa? Čo môžem urobiť pre jeho ochranu?

Pre novopečených rodičov môže dojčenie predstavovať veľa výziev ale zároveň spôsobovať starosti, osobitne v tomto období. Táto téma stále nie je úplne objasnená, pretože situácia sa vyvíja každým dňom. Aktuálne informácie môžete nájsť v angličtine na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie. Je dôležité, aby ste sa v prípade akýchkoľvek pochybností obrátili s otázkami na svojho lekára. Bez ohľadu na odporúčanie sa vždy uistite, že vy a všetky ostatné osoby, ktoré vám pomáhajú pri kŕmení dieťaťa, dodržiavate správne pravidlá hygieny rúk pred a po manipulácii s akýmikoľvek predmetmi používanými na kŕmenie dieťaťa alebo so samotným dieťaťom.

Aké sú riziká pre moje dieťa, ak sa nakazí? Ako ho môžem chrániť pred COVID-19?

Podľa vyjadrení Svetovej zdravotníckej organizácie, v súčasnej dobe nemáme o koronavíruse dostatok znalostí na to, aby sme s určitosťou vedeli povedať, aký konkrétny vplyv bude mať na dojčatá a deti rôznych vekových skupín. Celkovo sa však vyskytuje u malých detí a bábätkách menej často ako v iných vekových skupinách a vo všeobecnosti sa zdá, že deti choroba nepostihuje v takej závažnej miere. U niektorých ľudí, ktorí sa touto chorobou nakazia, sa môže objaviť zápal pľúc a vážne dýchacie ťažkosti. Zdá sa však, že v prípade závažnejšieho priebehu choroby ide obvykle o starších ľudí, či ľudí trpiacimi inými zdravotnými ťažkosťami. Vieme však, že potenciálne sa môžu nakaziť ľudia všetkých vekových skupín, a preto je dôležité, aby ste zatiaľ v domácnosti a v rámci svojho životného štýlu dodržiavali sprísnené opatrenia a chránili tak seba, svoju rodinu i svoje okolie. Podľa informácii Svetovej zdravotníckej organizácie sa môžete vy alebo vaše dieťa nakaziť koronavírusom od iných osôb, alebo tak, že sa dotknete kontaminovaných predmetov či plôch a následným dotykom očí, úst alebo nosa. Choroba sa prenáša z človeka na človeka malými kvapôčkami z nosa alebo úst, ktoré sa môžu prenášať, keď infikovaná osoba kašle, kýcha či vydychuje. Keďže tieto kvapôčky môžu pristáť na povrchoch predmetov a určitú dobu tam zotrvať, pravidelné umývanie rúk a respiračná hygiena sú veľmi dôležité z hľadiska prevencie šírenia choroby a ochrany vás a vášho dieťaťa. Preto si pred kontaktom s vašim dieťaťom umyte ruky a to minimálne po dobu 20 sekúnd mydlom a vodou. Dodržiavajte spoločne so svojimi blízkymi dôkladnú hygienu dýchacích ciest. To znamená, že pri kašľaní alebo kýchaní, by ste si mali zakryť ústa a nos ohnutým lakťom alebo papierovou vreckovkou. Takto použitú vreckovku ihneď vyhoďte a dôkladne si umyte ruky. Malé deti môžu mať s dôkladným umývaním rúk problém a bábätka potrebujú, aby ste to robili za ne. Urobte z umývania rúk hravú súčasť ich dňa alebo to zaraďte do ich každodenného režimu, najmä po príchode zvonku a taktiež pred a po jedle. Na umývanie rúk používajte mydlo a vodu. Ak nie sú k dispozícii, použite prostriedok na dezinfekciu rúk na báze alkoholu. Užitočné odporúčania o umývaní rúk od Svetovej zdravotníckej organizácie môžete nájsť tu: https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ Koronavírusom je však možné nakaziť sa aj vdýchnutím kvapôčok priamo od inej nakazenej osoby. Preto je veľmi dôležité udržiavať si odstup od ľudí aspoň 1,5 metra. Na zvýšenie bezpečia tých najmenších je v tomto období dôležité obmedziť styk s ostatnými ľuďmi mimo rodiny. Všetci rodinní príslušníci, ktorí prichádzajú do styku s vaším dieťaťom, musia dodržiavať dôkladnú hygienu rúk a dýchacích ciest. Môže to byť náročné, avšak veľmi dôležité pre zníženie rizika šírenia vírusu. Nezabudnite dodržovať aktuálne usmernenia ministerstva zdravotníctva.

Nakazil/a som sa alebo som bol/a v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom. Čo mám urobiť pre ochranu svojho dieťaťa?

Svetová zdravotnícka organizácia vydala jasné odporúčania pre obmedzenie šírenia nákazy. Ak máte vy alebo člen domácnosti príznaky COVID-19 alebo ste boli v kontakte s osobou, u ktorej bola nákaza COVID-19 potvrdená, je dôležité vyhľadať čo najskôr lekársku pomoc.Ak máte obavy, že trpíte príznakmi COVID-19 alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, najlepším spôsobom, ako ochrániť svoje deti a ostatných členov rodiny je obmedziť kontakt s nimi. Taktiež dodržiavajte zásady dôkladnej hygieny rúk a dýchacích ciest, čím znížite riziko prenosu nákazy. Môže to byť veľmi náročné, ale je dôležité v maximálnej miere zabrániť šíreniu choroby. Ak bol váš test na COVID-19 pozitívny a ste v domácej opatere, je dôležité dodržiavať zásady izolácie podľa odporúčaní vášho lekára a hygienickej stanice. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pobyt doma a obmedzenie kontaktu s ostatnými členmi rodiny (jedinou výnimkou sú dojčiace matky, ktorým sa odporúča v dojčení pokračovať s dodržiavaním osobitných preventívnych opatrení). Okrem dôkladnej hygieny rúk a nosenia rúška a podľa možností dodržiavania zásad správnej hygieny dýchacích ciest, sa odporúča zostávať v dobre vetranej miestnosti, ktorá bude oddelená od ostatných členov rodiny. Ak ste dostali pokyn nosiť rúško, je potrebné naučiť sa, ako ho správne ošetrovať. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča mať na tieto účely vyhradenú posteľnú bielizeň a kuchynský riad, s ktorým vaše deti a ostatní členovia rodiny neprídu do styku. Všetky kontaminované plochy by sa mali pravidelne čistiť s použitím rukavíc a ostatných ochranných prostriedkov. Takto použité rukavice a prostriedky je nutné riadne zlikvidovať. Ak si čímkoľvek nie ste istí, obráťte sa na svojho lekára.

Mám viac detí. Ak sa jedno dieťa nakazí koronavírusom, ako môžem ochrániť ostatné?

Starostlivosť o choré dieťa môže byť náročná. Je normálne pociťovať v súčasnej situácii obavy. Ak sa u vášho dieťaťa prejavia akékoľvek príznaky choroby, je dôležité včas vyhľadať lekársku pomoc.Ak by jedno z vašich detí malo príznaky ochorenia COVID-19, alebo prišlo do styku s osobou s potvrdeným nálezom a dieťa je v domácej opatere, je dôležité dodržiavať izolačné opatrenia odporúčané vaším lekárom a hygienickou stanicou. Medzi tieto opatrenia patrí aj pobyt doma a obmedzenie kontaktu s ostatnými členmi rodiny, s výnimkou starajúceho sa rodiča. Odporúča sa, aby dieťa malo vlastnú vyhradenú izbu s dobrým vetraním. Okrem toho je potrebné dodržiavať zásady dôkladnej hygieny rúk a dýchacích ciest. Staršie choré deti môžu nosiť rúško na zabránenie šíreniu infekcie, avšak rúška sa neodporúčajú pre veľmi malé dojčatá a batoľatá, pretože sťažujú dýchanie a môžu pre malé deti bez dozoru predstavovať nebezpečenstvo. Nezabudnite, že s rúškom treba správne zaobchádzať. Ak si nie ste niečím istí, obráťte sa na svojho lekára. Svetová zdravotnická organizácia ďalej odporúča vyhradiť pre nakazené dieťa samostatné obliečky a kuchynský riad, ktoré nezdieľa s ostatnými členmi rodiny a po použití ich dôkladne vyprať či vyčistiť. Deťom môžu správy o víruse spôsobovať stres. Je dôležité pre zvládnutie situácie pomáhať celej rodine. Ak máte pocit, že je toho na vás príliš, nebojte sa obrátiť na svojho lekára.

Môžu výrobky s probiotikami pomôcť posilniť imunitný systém môjho dieťaťa?

V tejto chvíli nemáme dostatok vedomostí o COVID-19, aby sme si mohli byť istí, že probiotiká alebo iné doplnky na posilnenie imunity majú ochranný účinok. Vieme však, že probiotiká všeobecne prispievajú k zdravému imunitnému systému.

Objavil sa u mňa kašeľ. Mám nosiť rúško na ochranu svojho dieťaťa?

Ak kašlete alebo kýchate, odporúča sa v blízkosti dieťaťa nosiť rúško. Ak nosíte rúško, je veľmi dôležité vedieť, ako s ním správne zaobchádzať a ako ho bezpečne zlikvidovať. Ďalej je nutné dodržiavať zásady dôkladnej hygieny rúk a dýchacích ciest.Svetová zdravotnícka organizácia poskytuje veľmi podrobný návod na správne používanie a likvidáciu rúšok. Odporúčame vám ho ako zdroj ďalších informácií. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Môže sa moje dieťa nakaziť koronavírusom COVID-19 zo živočíšnych produktov ako sú mäso alebo vajcia?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavujú koronavírusy veľkú skupinu vírusov, ktoré sú bežne rozšírené najmä u zvierat. Týmito vírusmi sa môžu občas nakaziť aj ľudia, ako sa stalo v prípade koronavírusu (COVID-19). Doteraz neboli potvrdené možné živočíšne zdroje nákazy vírusom (COVID-19), ale odporúčame dodržiavať overené postupy na zachovanie bezpečnosti potravín. So surovým mäsom, mliekom, vajciami zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili kontaminácii iných tepelne upravených alebo neupravených potravín. Vyhnite sa konzumácii surových alebo nedostatočne tepelne spracovaných živočíšnych produktov. Taktiež pri manipulácii s týmito potravinami venujte pozornosť dôkladnej hygiene rúk. Vyhnite sa dotýkaniu očí, úst alebo nosa a vždy sa uistite, že používate odlišný kuchynský riad pre tepelne upravené a neupravené potraviny.

Ako dlho prežíva koronavírus COVID-19 na povrchoch?

Zatiaľ nevieme presne, ako dlho koronavírus (COVID-19) prežíva na rôznych typoch povrchov, ale Svetová zdravotnícka organizácia zastáva názor, že to môže byť niekoľko hodín až dní pri rôznych podmienkach (napr. podľa typu povrchu, teploty alebo vlhkosti prostredia). Preto je dôležité poriadne vyčistiť akúkoľvek plochu, ktorá by mohla byť kontaminovaná a dodržiavať správnu hygienu rúk. Taktiež sa vyhýbajte dotýkaniu očí, úst a nosa, ktoré by mohli byť vstupnou bránou pre tento vírus.

Je bezpečné preberať domov balíky alebo objednávky?

Mnohí z nás si v súčasnosti potraviny a predmety dennej potreby objednávajú domov, aby sme sa vyhli pohybu mimo domu. Prirodzene potom môžeme mať strach, že sa na takýchto zásielkach môže nachádzať vírus, ktorý si tak zanesieme domov. Svetová zdravotnícka organizácia považuje prijímanie balíčkov zo zasiahnutých oblastí celkovo za bezpečné, pričom riziko kontaminácie balíčka chorou osobou a prenesenie vírusu z balíčka, ktorý bol podrobený ceste a rôznym podmienkam, je nízke. Avšak po manipulácii s obalom je na mieste praktizovať správnu hygienu rúk.
Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.