Arrow backLanguage
7 − 9 mesiacov
Článok
Add this post to favorites

Všeobecné pravidlá instagrmovej súťaže

Súťaž s BEBA COMFORT!

9minúty Čítať feb 8, 2024

1. Názov súťaže, usporiadateľ a organizátor súťaže   

 Súťaž s názvom „SÚŤAŽ s BEBA COMFORT!“ (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom instagramových stránok @bebaczsk (https://www.instagram.com/bebaczsk/

Usporiadateľ: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4-Modřany, IČO: 45 799 504, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10481 (ďalej len „Usporiadateľ“).   

 • Organizátor a technický správca: Lion Communications, s.r.o., so sídlom Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8-Libeň, IČO: 27 384 802, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spis. zn. C 115483 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“).   

 2. Termín a lokalizácia Súťaže    Súťaž prebieha od 8. 2. do 29. 2. 2024 do 11:59:59 hod. (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) a začína sa okamihom uverejnenia príspevku so súťažnými pravidlami označeného: ✨SÚŤAŽ s BEBA COMFORT! ✨ Vyhrajte 3 balenia mliečok BEBA COMFORT 2, 3, 4, alebo 5 (každý víťaz si určí sám podľa veku svojho dieťatka). 🍼👣 Ako sa zúčastniť? 💖 1. 💬Napíšte do komentárov, prečo si myslíte, že by ste práve vy mali získať tento balíček. 2. 👩👨Označte v komentároch ďalšiu mamičku alebo otecka, ktorým by sa súťaž tiež páčila. 3. 🧐Sledujte náš profil @bebaczsk, aby ste nezmeškali žiadne novinky! Súťažíme až do konce februára. 🗓️1. marca potom v komentároch vyberieme 3 mamičky, ktoré sa budú môcť tešiť na svoju výhru. 💛Veľa šťastia! 🍀 Kompletné pravidlá súťaže nájdete tu: (link) #bebaczsk #bebacomfort #sutaz #sutazime . *Súťaž sa nevzťahuje na výrobky počiatočnej dojčenskej výživy. Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre vaše dieťatko to najlepšie. Ak už nemôžete dojčiť, vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po porade so svojím pediatrom. Viac informácií o produktoch nájdete na obale alebo www.nestlebabyandme.sk. Komentáre súťažiacich podľa čl. 4 týchto pravidiel po skončení Doby trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané do úvahy.   • Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky.  

3. Podmienky Súťaže     1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej alebo Slovenskej republike okrem osôb podľa článku 3 odseku 2 týchto pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“). 2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora, obchodní partneri a dodávatelia Usporiadateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní priebehu Súťaže, ako aj osoby k vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v zmysle ustanovenia § 22 zák. č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka.      3) Registrácia do Súťaže a súhlas s pravidlami Súťaže Súťažiaci potvrdzuje odpoveďou v Súťaži, teda vložením komentára k súťažnému príspevku na instagramovom profile @bebczsk (pozrite čl. 

4 Princíp Súťaže nižšie).      4) Každý Súťažiaci je oprávnený sa do Súťaže zapojiť maximálne raz, t. j. vložiť maximálne jeden komentár súťažného charakteru.    5) Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách.     4. Princíp Súťaže     Princípom Súťaže je vložiť pod Súťažný príspevok komentár, v ktorom napíšu, prečo si myslia, že by práve oni mali získať tento balíček a označia v komentároch ďalšiu mamičku alebo otecka, ktorým by sa súťaž tiež páčila. (pozrite čl. 2 týchto pravidiel).    Zo všetkých súťažných komentárov, ktoré budú pridané pod súťažný príspevok označený slovom „SÚŤAŽ s BEBA COMFORT!“ na instagramovom profile @bebaczsk v čase trvania súťaže (pozrite čl. 2 týchto pravidiel), vyberie dvojčlenná odborná porota tri komentáre, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže, a ich autorov odmení výhrou v podobe jednoho vianočného balíčka. (podrobnejšie o výhre v čl. 5).     1) Súťažný príspevok nesmie: a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej a Slovenskej republiky;     b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecnými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;     c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;     d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;     e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť, alebo navádzať k nemravnému konaniu;     f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu, ako napríklad ochranné známky alebo označenia pôvodu, a iné práva k duševnému vlastníctvu;     g) obsahovať skrytú reklamu;     h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.     2) Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, prináleží rozhodne Usporiadateľovi. 3) Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedajú za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia na účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa.     4) Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora.     5) Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzujú právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto pravidlách (t. j. najmä 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po Dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. 6) Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, prípadne vylúčenie daného Súťažiaceho zo Súťaže. Súťažiaci nesmie podvodným alebo nekalým spôsobom manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohto zákazu alebo prípadné podozrenie, že Súťažiaci získal hlasy (v tomto prípade označenie „To sa mi páči“) akýmkoľvek nekalým či podvodným spôsobom, povedie k vylúčeniu Súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie v týchto otázkach majú výhradne Organizátor a Usporiadateľ.         

 5. Výhry v Súťaži a odovzdanie výhier výhercom     Výhrou v súťaži sú 3 balíčky pozostávajúce z produktov BEBA COMFORT 2, 3, 4 alebo 5, v závislosti od veku dieťaťa výhercu. Výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. 1) Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne na instagramovom profile @bebaczsk najneskôr do 29. 2. 2024. Výhercovia budú oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom.      2) Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom najneskôr do piatich pracovných dní po skončení Súťaže (teda do 7. 3. 2024) a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho instagramového profilu odoslal súkromnú správu s doručovacou adresou, na ktorú má byť výhra doručená, Usporiadateľovi na instagramový profil https://www.instagram.com/bebaczsk/ 3) Túto správu je výherca povinný odoslať do piatich pracovných dní odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. Každý Súťažiaci môže získať za celú Dobu trvania Súťaže len jednu výhru.  4) Ak výherca výhru odmietne, stráca na ňu nárok a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, ak sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.      5) Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od ukončenia Súťaže.      6) Presný dátum a čas dodania výhry budú stanovené po dohode s výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ.     

6. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže     • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej pravidlá, t. j. aj spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž aj zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahrňuje aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť pravidlá Súťaže. V takých prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach má vždy Usporiadateľ Súťaže.      • Výhru z tejto Súťaže nie je možné previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výhier.    

 7. Ochrana osobných údajov     1) Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami Súťaže a so spracovaním svojich osobných údajov (spracovávané osobné údaje Súťažiacich: prezývka/meno na sociálnej sieti Instagram; spracovávané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, úplná doručovacia adresa) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas skôr písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané len pre potrebu Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely.      2) Ak súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie uskutočnené prostredníctvom správy zo súkromného instagramového profilu súťažiaceho na instagramový profil https://www.instagram.com/bebaczsk/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu však súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.     3) Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na instagramovom profile Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti na Súťaži. 4) Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi osobné údaje, má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov:  o právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracovávané jeho osobné údaje, na aký účel, aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,  o právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov, o právo na vymazanie údajov v prípade, ak zanikne účel spracovania alebo keď sa osobné údaje spracovávajú nezákonne,  o právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, o právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,  o právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,  o právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v prípade, ak by zistil, že správca alebo sprostredkovateľ porušili svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného Nariadenia.  • Účasťou na Súťaži Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený bezplatne použiť s ustanovením § 84 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka jeho meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Organizátora. 

8.     Záverečné ustanovenia     • Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený v propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.      • Účasť na Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou na Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.      • Tieto úplné pravidlá sú po Dobu trvania Súťaže uverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými pravidlami uverejnenými na súťažných stránkach majú prednosť tieto úplné pravidlá.    

 • Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook, spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na instagramovom profile @bebaczsk (https://www.instagram.com/bebaczsk/)             

V Prahe dňa 5. 2. 2024