Arrow backLanguage
Od 6. měsíce
Článok
Add this post to favorites

Súťažné pravidlá k súťaži o štvrťročnú zásobu mlieka

 

Poďte si zasúťažiť o štvrťročnú zásobu batoľacieho mlieka BEBA COMFORT.

 

9minúty Čítať mar 24, 2023

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 
„BEBA - Súťaž o štvrťročnú dodávku mlieka“ 
I.    USPORIADATEĽ SÚŤAŽE A NÁZOV SÚŤAŽE

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.3614/R (ďalej len „Usporiadateľ") usporadúva prostredníctvom webových stránok https://www.nestlebaby.cz/sk súťaž s názvom „BEBA - Súťaž o štvrťročnú dodávku mlieka“ (ďalej len „Súťaž“).
II.    MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž prebieha v období od 11. 3. do 31. 3. 2024 (ďalej len „Doba konania Súťaže“) prostredníctvom webu https://www.nestlebaby.cz/sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.


III.    PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A MECHANIKA SÚŤAŽE
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ s doručovacou adresou v Slovenskej republike. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu (Usporiadateľ je oprávnený si túto skutočnosť overiť a požadovať aj písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, že bol súhlas poskytnutý). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete a tiež stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „Súťažiaci“). 
Aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania, musí počas doby trvania súťaže vykonať nasledujúce kroky: 
1. Súťažiaci sa prihlási alebo zaregistruje do Nestlé Baby&Me Clubu. Pri registrácii je potrebné vyplniť tieto požadované údaje: meno, priezvisko a platnú e-mailovú adresu.
2. Po prihlásení alebo dokončení registrácie musí súťažiaci odpovedať na tri súťažné otázky v súťažnom formulári. 
3. Po vyplnení súťažného formulára súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a súhlasí s ich dodržiavaním, že je osobou staršou ako 18 rokov a že dobrovoľne dáva svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách. 
4. Každý jednotlivý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len s jednou konkrétnou e-mailovou adresou.
5. Po odoslaní súťažných otázok a prostredníctvom tlačidla "ODOSLAŤ" je zaradený do žrebovania. 
Ak Súťažiaci neodpovie na súťažné otázky, nebude do Súťaže zaradený.

IV.    VÝHRA, URČENIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE VÝHIER 

VÝHRA:
Súťažiaci môžu vyhrať štvrťročnú zásobu (12 kusov) mlieka pre batoľatá BEBA COMFORT 3 (800 g), BEBA COMFORT 4 (800 g) alebo BEBA COMFORT 5 (800 g) (Ďalej len „Výhra“) – „stage“ bude podľa výberu výhercu. Do súťaže sú vložené celkom 3 Výhry. Počas trvania Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať len raz (len jednu Výhru).

URČENIE VÝHERCOV:
Výhercovia v súťaži budú vybraní náhodným žrebovaním vykonaným v mieste Usporiadateľa. Každý z 3 vyžrebovaných výhercov vyhrá jednu Výhru. Toto žrebovanie prebehne najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapojí taký počet Súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky Výhry vložené do súťaže, potom nerozdané Výhry prepadajú v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

Výherca je o Výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol do registračného formulára, prostredníctvom e-mailu info@nestle.sk najneskôr do 2 týždňov od ukončenia súťaže. V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. 

ODOVZDANIE VÝHRY:
Výhra bude Výhercom zaslaná prostredníctvom Organizátora do 8 týždňov od ukončenia Súťaže na poštovú adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Náklady na dopravu Výhry k Výhercovi hradí Usporiadateľ Súťaže. Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výhercu. 


V.    PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním súťažného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka Súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, a že koná v súlade s nimi. Ďalej Súťažiaci dáva Usporiadateľovi výslovný súhlas so záznamom textového obsahu údajov uvedených v rámci registrácie, mena, priezviska a e-mailovej adresy. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov týkajúcim sa tejto súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k prípadnému zverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu – meno a prvé písmeno z priezviska (napr. Ján N.,) na výhernej listine, ktorá môže byť zverejnená na súťažných stránkach alebo ďalších komunikačných kanáloch Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

Odoslaním registračného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka Súťažiaci ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „Údaje“) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný skôr.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe súkromnej správy. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk.


Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.
Ak účastník Súťaže požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ, poskytne informáciu bezplatne, s výnimkou prípadu, keď ide o žiadosť zjavne neoprávnenú či neprimerane opakovanú. Každý účastník Súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka Súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Účastník Súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa, a pokiaľ im nevyhovejú, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník Súťaže obrátiť aj priamo.
Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na Výhru v Súťaži.

VI.    ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

Viacnásobná účasť je možná, avšak vždy pri riadnom splnení úplných  pravidiel tejto súťaže.  E-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré Súťažiaci uviedol v registračnom formulári, je zo strany Usporiadateľa považovaná za e-mailovú adresu a telefónne číslo Súťažiaceho. Do Súťaže sa môže každý jednotlivý Súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou a telefónnym číslom – pokiaľ Usporiadateľ zistí opak, bude taký Súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vylúčený.
Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú Súťaže, inak zaviazaný, a oni nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
Každý Súťažiaci môže získať maximálne 1 ks Výhry za celú dobu konania Súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja a viacerí Súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú doručovaciu adresu, považujú sa takíto Súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže Výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do Súťaže sa preto Výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na Výhru v Súťaži skôr (teda bol skôr vylosovaný).
Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, a to najmä v prípade, že Výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté Výhry prepadajú Usporiadateľovi.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, technického správcu, organizátora, a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou v Slovenskej republike . Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.
Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie registračného formulára, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so Súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou poruchou), za akékoľvek technické ťažkosti či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so Súťažou či v súvislosti s internetovou sieťou alebo jej dostupnosťou pre Súťažiacich. 
O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných stránkach Nestlé Baby&Me (nestlebaby.cz)
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenej. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky k priebehu Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách po dobu trvania Súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť, v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu Výhry.
Otázky k Súťaži je možné smerovať na infolinku 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 – 11.30 a 13.00 – 16.00, na e-mail info@nestle.sk alebo na Facebook Nestlé https://cs-cz.facebook.com/NestleBabyClub/.  .  
                                                                                                                                                             


V Prahe 28.3.2024 
 

                                                                                                                                                          

Registracia
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.

akvizice
Bavilo vás čítanie? Nechajte si posielať články na mieru!

V Nestlé Baby&me klube posielame každé mamičke obsah priamo pre ňu a jej bábätko. Užite si ho tiež.