Arrow backLanguage
7 − 9 mesiacov
Článok
Add this post to favorites

Pravidlá vianočnej súťaže

8minúty Čítať dec 6, 2023

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FACEBOOKOVEJ SÚŤAŽE
„Vianočná súťaž“ 
   
   
1. Názov súťaže, usporiadateľ a organizátor súťaže   
Súťaž s názvom „Vianočná súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať
prostredníctvom facebookových stránok @NestleBabyClub
(https://www.facebook.com/NestleBabyClub/)
• Usporiadateľ: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20
Praha 4-Modřany, IČO: 45 799 504, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10481 (ďalej
len „Usporiadateľ“).
  
• Organizátor a technický správca: Lion Communications, s.r.o., so
sídlom Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8-Libeň, IČO: 27 384 802,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe
pod spis. zn. C 115483 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický
správca“).   
2. Termín a lokalizácia Súťaže   
Súťaž prebieha od 7. 12. do 14. 12. 2023 do 11:59:59 hod. (ďalej len
„Doba trvania Súťaže“) a začína sa okamihom uverejnenia príspevku
so súťažnými pravidlami označeného:
🎄🎁 Vianočná súťaž je tu! 🎁🎄
Milé mamičky, to najkrajšie a najradostnejšie obdobie v roku práve
začína! Tak si poďme spoločne zasúťažiť o nejaké to vianočné
prekvapenie. 🌟
Napíšte nám do komentárov, aké darčeky plánujete tento rok pre svojich
malých vianočných škriatkov, a vyhrajte pod stromček balíček plný týchto
krásnych cien. 🎁
✨TESCOMA miska v termotaške
✨LEGO Duplo
✨Zásobu tekutého mliečka BEBA COMFORT 2 (12x 500 ml)
A veľa lahodných dobrôt pre vašich maličkých:
✨GERBER Organic nemliečna kaša s vanilkovou príchuťou
✨GERBER Natural mliečna kaša na dobrú noc slivka a jablko
✨GERBER Cereal mliečna kaša na dobrú noc kakao
✨GERBER Organic kapsička hruška
✨GERBER Organic kapsička mango
✨GERBER Natural kapsička hruška a slivka
Súťažíme od 7. 12. až do 14. 12., kedy vyberieme 3 z vás a výhercov
následne označíme v komentároch. Tešíme sa, až s nami budete zdieľať,
akými darčekmi vykúzlite u vašich najmenších úsmev na perách. 🎄✨
Odkaz na kompletné pravidlá súťaže nájdete na linku:
.
.
*Súťaž sa nevzťahuje na výrobky počiatočnej dojčenskej výživy. Dôležité
upozornenie: Dojčenie je pre vaše bábätko to najlepšie. Pokiaľ už
nemôžete dojčiť, vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po porade so
svojim pediatrom. Viac informácií o produktoch nájdete na obale alebo
www.nestlebabyandme.sk.
Komentáre súťažiacich podľa čl. 4 týchto pravidiel po skončení Doby
trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané
do úvahy.  
• Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. 
3. Podmienky Súťaže    
1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov
s doručovacou adresou v Českej alebo Slovenskej republike okrem
osôb podľa článku 3 odseku 2 týchto pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).
2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci
Usporiadateľa, Organizátora, obchodní partneri a dodávatelia
Usporiadateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej
všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní
priebehu Súťaže, ako aj osoby k vyššie uvedeným osobám v pomere
osoby blízkej v zmysle ustanovenia § 22 zák. č. 89/2012 Zb.
Občianskeho zákonníka.
    
3) Registrácia do Súťaže a súhlas s pravidlami Súťaže Súťažiaci
potvrdzuje odpoveďou v Súťaži, teda vložením komentára
k súťažnému príspevku na facebookovom profile @NestleBabyClub
(pozrite čl. 4 Princíp Súťaže nižšie).
    
4) Každý Súťažiaci je oprávnený sa do Súťaže zapojiť maximálne raz, t.
j. vložiť maximálne jeden komentár súťažného charakteru.
  
5) Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže
stanovené v týchto Pravidlách.    
4. Princíp Súťaže    
Princípom Súťaže je vložiť pod Súťažný príspevok komentár, v ktorom
napíšu, aké darčeky tento rok pripravujú pre svoje deti pod stromček
(pozrite čl. 2 týchto pravidiel).
  
Zo všetkých súťažných komentárov, ktoré budú pridané pod súťažný
príspevok označený slovom „SÚŤAŽ“ na facebookovom profile
@NestleBabyClub v čase trvania súťaže (pozrite čl. 2 týchto pravidiel),
vyberie dvojčlenná odborná porota tri komentáre, ktoré spĺňajú pravidlá
súťaže, a ich autorov odmení výhrou v podobe jednoho vianočného
balíčka. (podrobnejšie o výhre v čl. 5).    
1) Súťažný príspevok nesmie:
a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej a Slovenskej
republiky;    
b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore
s dobrými mravmi, so všeobecnými pravidlami slušnosti
a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;    
c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak
nevhodný obsah;    
d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;    
e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť, alebo navádzať
k nemravnému konaniu;    
f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie
osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom
autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu, ako napríklad
ochranné známky alebo označenia pôvodu, a iné práva k
duševnému vlastníctvu;    
g) obsahovať skrytú reklamu;    
h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.    
2) Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto
odseku, prináleží rozhodne Usporiadateľovi.
3) Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedajú za neúplný
alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť
jeho použitia na účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými
komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane
Organizátora alebo Usporiadateľa.    
4) Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj
súhlas s pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku
a s uvedením mena autora.    
5) Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzujú právo súťažný
príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto pravidlách (t.
j. najmä 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže
kedykoľvek po Dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez
odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
6) Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia
v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto
pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho
súťažného skóre, prípadne vylúčenie daného Súťažiaceho zo
Súťaže. Súťažiaci nesmie podvodným alebo nekalým spôsobom
manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohto zákazu
alebo prípadné podozrenie, že Súťažiaci získal hlasy (v tomto
prípade označenie „To sa mi páči“) akýmkoľvek nekalým či
podvodným spôsobom, povedie k vylúčeniu Súťažiaceho zo Súťaže
bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie v
týchto otázkach majú výhradne Organizátor a Usporiadateľ.    
    
5. Výhry v Súťaži a odovzdanie výhier výhercom    
Výhrou v súťaži sú 3 balíčky zložené z produktov: TESCOMA miska
v termotaške, LEGO Duplo, BEBA COMFORT 2 tekutá (12x 500 ml),
GERBER Organic nemliečna kaša s vanilkovou príchuťou, GERBER
Natural mliečna kaša na dobrú noc slivka a jablko, GERBER Cereal
mliečna kaša na dobrú noc kakao, GERBER Organic kapsička hruška,
GERBER Organic kapsička mango, GERBER Natural kapsička hruška
a slivka. Výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
1) Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne na facebookovom profile
@NestleBabyClub najneskôr do 14. 6. 2023. Výhercovia budú
oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom.
    
2) Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára
pod súťažným príspevkom najneskôr do piatich pracovných dní po
skončení Súťaže (teda do 21. 12. 2023) a vyzve ho, aby
prostredníctvom svojho facebookového profilu odoslal súkromnú
správu s doručovacou adresou, na ktorú má byť výhra doručená,
Usporiadateľovi na facebookový profil
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/
3) Túto správu je výherca povinný odoslať do piatich pracovných dní
odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. Každý Súťažiaci
môže získať za celú Dobu trvania Súťaže len jednu výhru. 
4) Ak výherca výhru odmietne, stráca na ňu nárok a Organizátor podľa
svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu
v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné
marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude
Organizátor postupovať v prípade, ak sa nepodarí výhercu
opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich
dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.
    
5) Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do tridsiatich (30)
kalendárnych dní od ukončenia Súťaže.
    
6) Presný dátum a čas dodania výhry budú stanovené po dohode s
výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ.    
6. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže    
• Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo
všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom
Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej
pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu
Súťaže meniť jej pravidlá, t. j. aj spôsoby určenia výhercov, druhy
výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž aj zrušiť. Oprávnenie
Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahrňuje aj právo
nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ
podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť pravidlá Súťaže.
V takých prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť
zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné
rozhodnutie o sporných otázkach má vždy Usporiadateľ Súťaže.
    
• Výhru z tejto Súťaže nie je možné previesť na iného Súťažiaceho
alebo tretiu osobu. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú
nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ Súťaže je súčasne oprávnený
kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výhier.    
7. Ochrana osobných údajov    
1) Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome
potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov, a vyjadruje dobrovoľne svoj
výslovný súhlas s pravidlami Súťaže a so spracovaním svojich
osobných údajov (spracovávané osobné údaje Súťažiacich:
prezývka/meno na sociálnej sieti Facebook; spracovávané osobné
údaje výhercov: meno, priezvisko, úplná doručovacia adresa) pre
potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutnú
podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však
po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas
skôr písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané len pre
potrebu Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely.
    
2) Ak súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovaním
svojich osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas
písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie
uskutočnené prostredníctvom správy zo súkromného
facebookového profilu súťažiaceho na facebookový
profil https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ alebo
prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na
adresu info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu však súťažiaci
stráca nárok na výhru v súťaži.    
3) Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi pre prípad, že
sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojho
mena a priezviska na facebookovom profile Súťaže. Poskytnutie
údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti na
Súťaži.
4) Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi osobné údaje, má
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
(ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracovaní
osobných údajov: 
o právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať
informácie, či sú spracovávané jeho osobné údaje, na aký účel,
aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu
boli tieto údaje prípadne sprístupnené, 
o právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne
doplnenie neúplných údajov,
o právo na vymazanie údajov v prípade, ak zanikne účel
spracovania alebo keď sa osobné údaje spracovávajú
nezákonne, 
o právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
o právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže
Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v
štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba,
alebo pre iného správcu osobných údajov, 
o právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
prípadne proti profilovaniu, 
o právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, v prípade, ak by zistil, že správca alebo sprostredkovateľ
porušili svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného
Nariadenia. 
• Účasťou na Súťaži Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor je
oprávnený bezplatne použiť s ustanovením § 84 a nasl. zákona
č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka jeho meno, priezvisko
a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a
reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s prezentáciou tejto
Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Organizátora.
8.     Záverečné ustanovenia    
• Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý
môže byť v skrátenej verzii uverejnený v propagačných či
iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú
považované v rámci Súťaže za jediné úplné.
    
• Účasť na Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou na Súťaži
vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo
obchádzanie týchto pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je
dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.
    
• Tieto úplné pravidlá sú po Dobu trvania Súťaže uverejnené
v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu
medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek
propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými
pravidlami uverejnenými na súťažných stránkach majú prednosť tieto
úplné pravidlá.    
• Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo
spojená so sociálnou sieťou Facebook,
spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited.
Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie
Organizátorovi Súťaže a nie spoločnosti Facebook Inc.
alebo Facebook Ireland Limited.
V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na
Organizátora formou správy na facebookovom profile
@NestleBabyClub
(https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).       
   
V Prahe dňa 6. 12. 2023