Arrow backLanguage
Od 4 měsíců
Článek
Add this post to favorites

Všeobecná pravidla fotosoutěž Gerber

Zúčastněte se foto soutěže se značkou Gerber.

9minut čtení Říj 19, 2022

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE „FOTOSOUTĚŽ GERBER “


Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže
Soutěž s názvem „Fotosoutěž GERBER“ (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím instagramového profilu GERBER_CZSK (https://www.instagram.com/gerber_czsk/)
•    Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20
Praha 4 – Modřany, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).
•    Organizátor a Technický správce: Lion Communications s.r.o. se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 115483 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický správce“).
2. Termín a lokalizace Soutěže
Soutěž probíhá od 21. 10. do 31. 10. 2022 do 11:59:59 hod. (dále jen „Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se Soutěžními pravidly označeného:
SOUTĚŽ! 📷 🤳
Krmení našich malých rošťáků je někdy zábava a někdy také pořádná fuška! 🍼 🤪 Jak to vypadá u vás? 👀
➡️ Vyfoťte sebe a svého malého mlsouna pomocí funkce duální kamery ve Stories a nasdílejte tam svůj příspěvek s označením @gerber_czsk! 
5 z vás odměníme balíčkem v hodnotě 1 500 Kč. ✨ A pozor, pokud se ve vašem soutěžním příspěvku navíc objeví i produkty GERBER (křupky, kaše, kapsička, dezert nebo třeba příkrm), váš výherní balíček bude mít hodnotu 3 000 Kč! 👛 
👉 Soutěžíme do 31. října 2022. Nezapomeňte sledovat náš účet @gerber_czsk. 🤗

Soutěžní pravidla najdete zde: 
#gerber #gerberczsk #soutez 
•    Příspěvky Soutěžících dle čl. 4 těchto Pravidel po skončení Doby trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
•    Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.
3. Podmínky Soutěže
1.    1)  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice kromě osob dle článku 3 odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
2.    2)  Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož
i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3.    3)  Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v Soutěži, tedy zveřejněním příspěvku v Instagram Stories a označením instagramového profilu GERBER_CZSK (viz čl. 4 Princip Soutěže níže).
4.    4)  Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jedno instagramové Stories soutěžního charakteru.
5.    5)  Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech.
4. Princip Soutěže
Principem Soutěže je nasdílet v Instagram Stories soutěžní příspěvek, který na duální kameru zachycuje čas krmení dítěte s označením profilu @gerber_czsk. (viz čl. 2 těchto Pravidel).
Ze všech Soutěžních příspěvků, které budou v Instagram Stories nasdíleny s označením profilu @gerber_czsk, vybere dvoučlenná odborná porota 5 příspěvků, které splňují Pravidla Soutěže, a jejich autory odmění výhrou v podobě balíčků v hodnotě  1500 Kč. Pokud příspěvky budou obsahovat produkty GERBER, hodnota balíčku bude 3 000 Kč (max 3 výherci). (podrobněji o výhře v čl. 5).
1) Soutěžní příspěvek nesmí:
1.    a)  být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;
2.    b)  obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti
a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
3.    c)  obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
4.    d)  hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
5.    e)  podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět
k nemravnému jednání;
6.    f)  obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby,
zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví, jako např. ochranné známky nebo označení původu, a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
7.    g)  obsahovat skrytou reklamu;
8.    h)  jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora.
1.    2)  Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.
2.    3)  Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídají za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele.
3.    4)  Nahráním Soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.
4.    5)  Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazují právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
5.    6)  Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných Soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního Soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že Soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „To se mi líbí“) jakýmkoli nekalým či podvodným způsobem, povede
k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Organizátorovi a Pořadateli.
5. Výhry v Soutěži a předání výher výhercům
Výhrou v Soutěži je 5 balíčků produktů GERBER. Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.
1.    1)  Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na instagramovém profilu GERBER_CZSK nejpozději do 1. 11. 2022. Výherci budou osloveni formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem.
2.    2)  Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení Soutěže (tedy do 5. 11. 2022) a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s doručovací adresou, na kterou má být výhra doručena, Pořadateli na instagramový profil https://www.instagram.com/gerber_czsk/
3.    3)  Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.
4.    4)  Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí na ni nárok a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
5.    5)  Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení Soutěže.
6.    6)  Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po dohodě s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.
6. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže
• Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže,
a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla Soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí
o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.
• Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit
v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy výher.
7. Ochrana osobních údajů
1.    1)  Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let, a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/jméno na sociální síti Instagram; zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
2.    2)  Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých
osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého instagramového profilu Soutěžícího na instagramový profil https://www.instagram.com/gerber_czsk/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru
v Soutěži.
3.    3)  Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména
a příjmení na instagramovém profilu Soutěže. Poskytnutí údajů
je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži.
4) Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
o právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
o právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
o právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, anebo když se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
o právo na omezení zpracování osobních údajů, 
o právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může
Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů,
o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
o právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušili svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.
5) Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení
a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Organizátora.
8. Závěrečná ustanovení
• Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou
považována v rámci Soutěže za jediná úplná.
•    Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
•    Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna
v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách mají přednost tato úplná Pravidla.
•    Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na instagramovém profilu GERBER CZ SK (https://www.instagram.com/gerber_czsk/)

V Praze dne 21. 10. 2022