Všeobecné pravidlá súťaže o BEBA COMFORT

 I. 
https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).

 • : Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložka 10481 (ďalej len „Organizátor“).  
 • a technický správca: Blueberry.cz Apps s.r.o., so sídlom Praha 2 – Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00, IČ: 28535138, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 148616 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“).  

II.    

 • Nestlé Baby Club v priebehu dňa 31. 5. 2019 v znení: Milé mamičky, súťažte s nami o revolučnú novinku na trhu – dojčenské mlieka BEBA COMFORT 2 HM-O alebo BEBA COMFORT 3 alebo 4, ktoré obsahujú mnoho prospešných látok, baktérií, vitamínov a minerálov pre spokojné brušká vašich bábätiek. Pri príprave ale nesmiete mlieko zaliať príliš teplou vodou, inak sa všetky prospešné baktérie zničia. Napíšte nám do komentárov, aká teplota vody nesmie byť pri príprave prekročená, a vyhrajte 6 plechoviek z radu BEBA COMFORT pre vášho drobčeka. Malá pomôcka – informácie môžete hľadať na našich webových stránkach www.nestlebaby.cz, ale 🤫. Začíname práve teraz a končíme 7. 6. 2019. Potom vylosujeme 3 z vás, ktorým zašleme 6 plechoviek z radu BEBA COMFORT.“  
 •  
 •  

III.    

 •  
 •  
 • Club (viď čl. IV. Princíp Súťaže nižšie).  
 • t.j. vložiť maximálne jeden komentár súťažného charakteru.  
 • v týchto Pravidlách.  

 IV.    

 • Aká teplota vody nesmie byť pri príprave dojčenského mlieka BEBA prekročená? 
 • Club v dobe trvania Súťaže (viď čl. II. týchto Pravidiel), porota v zložení troch zástupcov Organizátora vyberie 3 komentáre, ktoré najpresnejšie spĺňajú Pravidlá Súťaže a ich autorov odmení výhrou vo forme 6 plechoviek mlieka BEBA COMFORT 2, 3 alebo 4. Súťažiaci budú opytovaní na vek bábätka, aby bolo vybrané správne balenie mlieka BEBA COMFORT (BEBA COMFORT 2 HM-O pre deti od 6 do 12 mesiacov, BEBA COMFORT 3 pre deti od 12 do 18 mesiacov, BEBA COMFORT 4 pre deti od 18 mesiacov).
 •  

a.     

b.    s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;  

c.     

d.     

e.    k nemravnému konaniu;  

f.     k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;  

g.     

h.     

 •  
 • v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora.  
 • s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora.  
 • t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.  
 • o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, popr. vylúčenie daného Súťažiaceho zo Súťaže. Súťažiaci Súťaže nesmie podvodným alebo nekalým spôsobom manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohto zákazu alebo prípadne iba podozrenie, že Súťažiaci získal hlasy (v tomto prípade označenie „To sa mi páči“) akýmkoľvek nekalým či podvodným spôsobom, povedie k vylúčeniu Súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie v týchto otázkach náleží výhradne Organizátorovi.

V.     

 •  
 • 6 plechovkami mlieka BEBA COMFORT 2, 3 alebo 4.  
 • Club dňa 12. 6. 2019. Výhercovia budú oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom.  
 • s adresou, na ktorú má byť výhra doručená, Organizátorovi na facebookový profil https://www.facebook.com/NestleBabyClub/. Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. Každý Súťažiaci môže získať za celú dobu súťaže iba jednu výhru.  
 •  
 •  

VI.  

 • t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž i zrušiť. Oprávnenie Organizátora zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Organizátor podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže. V takých prípadoch je Organizátor oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Organizátorovi Súťaže.  
 • ne poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Organizátor Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výher.  

VII. 

 •  
 •  https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu avšak Súťažiaci stráca nárok na výhru v Súťaži.  
 • z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na FB stránkach Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži. 
 • v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „nariadenie“):  
 • ;  
 • ;  
 • ;  
 • ;  
 • ;
 • ;  
 • v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.  
 • násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Organizátora.  

VIII.    

 • v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.  
 •  
 •    
 • Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na facebookovej stránke Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).