VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NESTLÉTO

 

I. Názov súťaže, usporiadateľ a organizátor súťaže 

 

 Súťaž s názvom „Nestléto“ (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom instagramového profilu Nestlé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/).

 • Usporiadateľ: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložka 10481 (ďalej len „Usporiadateľ“). 
 • Organizátor a technický správca: Blueberry.cz Apps s.r.o., so sídlom Praha 2 – Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00, IČ: 28535138, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 148616 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“). 


II. Termín a lokalizácia Súťaže

Súťaž prebieha od 10. 7. do 7. 8. 2019 do 10:00:00 hod. (ďalej len „doba trvania Súťaže“) a začína okamžikom uverejnenia príspevku so súťažnými pravidlami označeného „SÚŤAŽ“ na instagramovom profile Nestlé Baby CZSK v znení:
„SÚŤAŽ kapsičkovanie s Nestlé

Mamičky a oteckovia pozor, pripravili sme pre Vás letnú súťaž! Ako sa zapojiť?

1) Zverejnite fotku na svoj profil, ako si užívate leto so svojimi drobčekovia. Kreativite sa pritom medze nekladú, skôr naopak.

2) Označte na fotke náš profil @nestlebabyczsk (Nech sú fotky ľahko vyhľadateľné) 

3) Sledujte profil @nestlebabyczsk

4) Pridajte k príspevku hashtag #nestleto

A potom je to na nás! V stredu 7.8. vyberieme 6 z vás, ktorých odmeníme zásobou ovocných kapsičiek rôznych chutí (11 kúskov) a prekvapením.

Držíme palce a už sa veľmi tešíme na zaujímavé a nápadité fotky.”

 • Príspevky súťažiacich nahrané podľa čl. IV. týchto Pravidiel po dátume  ukončenia doby trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané do úvahy. 
 • Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 


III. Podmienky Súťaže 

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Českej republike a Slovenskej republike mimo osôb podľa článku III. odseku 2 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“). 
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora, obchodní partneri a dodávatelia Usporiadateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zaisťovaní priebehu Súťaže, ako i osoby vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v zmysle ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník. 
 • Registráciu do Súťaže a súhlas s Pravidlami súťaže Súťažiaci potvrdzuje pridaním súťažného príspevku na svoj osobný profil a označením profilu Nestlé Baby CZSK v príspevku (viď čl. IV. Princíp Súťaže nižšie). 
 • Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách. 

IV. Princíp súťaže 

 • Princípom Súťaže je zverejnenie snímky na svojom (súťažiaceho) osobnom profile, ako si užívate leto so svojimi drobčekovia. Kreativite sa pritom medze nekladú, skôr naopak. Podmienkou bude uvedenie hashtagu pri príspevku #nestleto, označenie profilu priamo vo fotke @nestlebabyczsk a sledovanie profilu Nestlé baby. 
 • Zo všetkých súťažných príspevkov, ktoré budú pridané a označené súťažným hashtagom #nestleto a spĺňajúce podmienky v predchádzajúcom bode, v dobe trvania Súťaže (viď čl. II. týchto Pravidiel), porota v zložení troch zástupcov Organizátora a Usporiadateľa vyberie celkom 6 originálnych príspevkov, a to 7. 8. 2019, ktoré najpresnejšie spĺňajú Pravidlá Súťaže a ich autorov odmení výhrou vo forme 11 ovocných kapsičiek Nestlé (rôzne chute) + prekvapením pre malých cestovateľov.
 • Súťažný príspevok nesmie:

 

 

 1. byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Slovenskej republiky; 
 2. obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore
  s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti
  a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť; 
 3. obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah; 
 4. hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb; 
 5. podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nemravné konanie; 
 6. obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu; 
 7. obsahovať skrytú reklamu; 
 8. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora alebo Usporiadateľa. 
 • Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Organizátorovi. 
 • Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia pre účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa. 
 • Nahratím súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora. 
 • Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo môže vyzvať súťažiaceho, aby neodkladne svoj súťažný príspevok odstránil (i bez odôvodnenia), ten tak musí učiniť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.  
 • Konečné rozhodnutie v týchto otázkach náleží výhradne Usporiadateľovi. 


V. Výhry v súťaži a odovzdávanie výhier výhercom 

 • Výhrou v súťaži je balíček zložený z 11 ovocných kapsičiek Nestlé (rôzne chute) + prekvapenie pre malých cestovateľov.
 • Celkom bude vybraných 6 výhercov, z ktorých každý získa 11 ovocných kapsičiek Nestlé (rôzne chute) + prekvapenie pre malých cestovateľov.
 • Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne na instagramovom profile Nestlé Baby CZSK, a to: 7. 8. 2019.
 • Výhercovia budú oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom
  a zároveň bude ich príspevok prezdieľaný formou instagram story na profile Nestle Baby CZSK. 
 • Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod súťažným postom najneskôr v deň vyhlásenia výsledkov, t. j. 7. 8. 2019 a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho instagramového profilu odoslal súkromnú správu s adresou, na ktorú má byť výhra doručená, Usporiadateľovi na instagramový profil Nestlé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/). Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. Každý Súťažiaci môže získať za celú dobu Súťaže iba jednu výhru. 
 • Pokiaľ výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto Pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt. 
 • Výhry budú odovzdávané výhercom najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní (30) od ukončenia Súťaže. 
 • Presný dátum a čas dodania výhry bude stanovený po dohode s výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ. 

 

VI. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže 

 • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej Pravidlá, t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch súťaž aj zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa i právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá súťaže. V takých prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi Súťaže. 
 • Výhru z tejto Súťaže nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Usporiadateľ Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výhier. 

VII. Ochrana osobných údajov 

 • Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Súťaže a so spracúvaním svojich osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas predtým písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potrebu Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely. 
 • Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov po skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom správy zo súkromného instagramového profilu Súťažiaceho na instagramovú stránku Nestlé Baby CZSK alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu avšak Súťažiaci stráca nárok na výhru v Súťaži. 
 • Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na instagramovom profile Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži.
 • Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi a Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „nariadenie“): 
 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, s akým cieľom, aký je rozsah spracúvaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;
 • právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo že sa osobné údaje spracúvajú nezákonne
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia. 
 • Účasťou v súťaži Súťažiaci súhlasia s tým, že Usporiadateľ a Organizátor je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa
  a Organizátora v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov súťaže a prezentáciou Usporiadateľa a Organizátora. 

 

 


VII. Záverečné ustanovenia 

 • Organizátor a Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné. 
 • Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže. 
 • Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá. 
 • Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram/Facebook, spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Instagram/Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na facebookovom profile Nestlé Baby Club alebo instagramovom profile Nestlé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/, https://www.facebook.com/NestleBabyClub/). 

 

 

 

V Prahe dňa 10. 7. 2019