VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FACEBOOKOVEJ SÚŤAŽE „LITTLE STEPS PEXESO“

Little Steps 2
 1. Názov Súťaže, Organizátor a Organizátor Súťaže  

Súťaž s názvom LITTLE STEPS PEXESO (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom facebookových stránok Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/). 

 • Usporiadateľ: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložka 10481 (ďalej len „Organizátor“).  
 • Organizátor a technický správca: Blueberry.cz, so sídlom Blueberry.cz, se sídlem Křížová 539/9, 150 00 Praha, IČ: 28535138,, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 148616 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“).  

 2. Termín a lokalizácia Súťaže 

 • Súťaž prebieha od 30. 9. do 5. 10. 2020 do 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) a začína okamžikom uverejnenia príspevku so súťažnými pravidlami označeného „SÚŤAŽ“ na Facebookových stránkach Nestlé Baby Club v priebehu dňa 30. 9. 2020 v znení:  „🍼 SOUTĚŽ O DOJČENSKÁ MLIEKA LITTLE STEPS® 🍼 Máme pre Vás súťaž o 3x 6 krabíc nového dojčenského mlieka LITTLE STEPS® 2 alebo 3 *.Čo musíte pre ich získanie urobiť? Napíšte nám, pod ktorými políčkami sa skrývajú balenia dojčenského mlieka LITTLE STEPS v našom pexese. Začíname práve teraz a hráme do pondelka 5. 10. do 23:59:59. Veľa šťastia! 🙃👇……………………………..* Súťaž sa nevzťahuje na výrobky počiatočnej dojčenskej výživy. Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre vaše bábätko to najlepšie. Pokiaľ už nemôžete dojčiť, vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po porade so svojím pediatrom.“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). 
 • Komentáre Súťažiacich nahrané podľa čl. IV. týchto Pravidiel skončenia Doby trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané do úvahy.  
 • Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky.  

  3. Podmienky Súťaže  

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike a Slovenskej republike mimo osôb podľa článku III. odseku 2 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).  
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora, obchodní partneri a dodávatelia Organizátora vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zaisťovaní priebehu súťaže, rovnako ako osoby vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v zmysle ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.  
 • Registráciu do Súťaže a súhlas s Pravidlami Súťaže Súťažiaci potvrdzuje odpoveďou v Súťaži, teda vložením komentára k súťažnému príspevku na Facebookovej stránke Nestlé Baby Club (viď čl. IV. Princíp Súťaže nižšie).  
 • Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách.  

  4. Princíp Súťaže  

 • Princípom Súťaže je vložiť pod súťažný príspevok v dobe konania Súťaže komentár, ktorý bude obsahovať správnu odpoveď na Súťažnú otázku uvedenú v Súťažnom príspevku označeným slovom “SÚŤAŽ” na Facebooku Nestlé Baby Club v dobe trvania Súťaže (viď čl. II. týchto Pravidiel). 
 • Zo všetkých správnych súťažných komentárov, ktoré budú pridané pod súťažný príspevok označeným slovom „SÚŤAŽ“ na Facebooku Nestlé Baby Club v dobe trvania Súťaže (viď čl. II. týchto Pravidiel), porota v zložení troch zástupcov Organizátora náhodne vylosuje 3 správnych komentárov, ktoré spĺňajú Pravidlá Súťaže a ich autorov odmení výhrou vo forme balenia obsahujúceho 6x krabici LITTLE STEPS 2 alebo 3 (viď čl. V. týchto Pravidiel). 
 • Súťažný príspevok nesmie: 
 1. byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Slovenskej republiky;  
 2. obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti  a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;  
 3. obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;  
 4. hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;  
 5. podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému konaniu;  
 6. obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;  
 7. obsahovať skrytú reklamu;  
 8. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.  
 • Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.  
 • Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia pre účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa.  
 • Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora.  
 • Organizátor a Usporiadateľa Súťaže si vyhradzuje právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.  
 • Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, popr. vylúčenie daného Súťažiaceho zo Súťaže. Súťažiaci Súťaže nesmie podvodným alebo nekalým spôsobom manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohto zákazu alebo prípadne iba podozrenie, že Súťažiaci získal hlasy (v tomto prípade označenie „To sa mi páči“) akýmkoľvek nekalým či podvodným spôsobom, povedie k vylúčeniu Súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie v týchto otázkach náleží výhradne Organizátorovi.  

  5. Výhry v Súťaži a odovzdanie výhier výhercom  

 • Výhrou v Súťaži je balenie obsahujúce 6x krabici LITTLE STEPS 2 alebo 3 (Súťaž sa nevzťahuje na výrobky počiatočnej dojčenskej výživy). 
 • Celkom budú vylosovaní 3 výhercovia, z ktorých každý dostane 1x balenie (po 6 ks) LITTLE STEPS 2 alebo 3. 
 • Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne na Facebookovom profile Nestlé Baby Club najneskôr do 12. 10. 2020. Výhercovia budú oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom.  
 • Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod Súťažným príspevkom najneskôr do piatich pracovných dní po vyhodnotení súťaže (do 12. 10. 2020) a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho Facebookového profilu odoslal súkromnú správu s doručovacou adresou na ktorú má byť výhra doručená, pričom určí aký typ dojčenskej výživy požaduje: LITTLE STEPS 2 alebo 3 (Súťaž sa nevzťahuje na výrobky dojčenskej výživy) Usporiadateľovi na facebookový profil https://www.facebook.com/NestleBabyClub/. Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. Každý Súťažiaci môže získať za celú dobu súťaže iba jednu výhru.  
 • Pokiaľ výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto Pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.  
 • Výhry budú odovzdávané výhercom najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní (30) od ukončenia Súťaže.  
 • Presný dátum a čas dodania výhry bude stanovený po dohode s výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ.    
 • Presný dátum, čas dodania výhry a typu (2, 3 alebo 4) dojčenského mlieka (ako výhra) sa stanoví po dohode s výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ. 

  6. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže  

 • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej Pravidlá, t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž i zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže. V takých prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľi Súťaže.  
 • Výhru z tejto Súťaže nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Organizátor Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výher.  

  7. Ochrana osobných údajov  

 • Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Súťaže a so spracúvaním svojich osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas predtým písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely.  
 • Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov po skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom správy zo súkromného Fcebookového profilu Súťažiaceho na Facebookovú stránku https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu, avšak Súťažiaci stráca nárok na výhru v Súťaži.  
 • Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej  z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na Facebookových stránkach Súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži. 
 • Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi a Usporiadateľ osobné údaje, má v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „nariadenie“):  
 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, s akým cieľom, aký je rozsah spracúvaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené;  
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;  
 • právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo že sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;  
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;  
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;  
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;  
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.  
 • Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasia s tým, že Usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Usporiadateľa.  

  8. Záverečné ustanovenia  

 • Organizátor nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.  
 • Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže.  
 • Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.  
 • Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook, spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na Facebookovej stránke Nestlé Baby Club (https://www.facebook.com/NestleBabyClub/).  

  

  V Prahe, dňa 29. 9. 2020