#bioKPZ s Nestlé 2018 – Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže
 1. Usporiadateľom súťaže je Nestlé, IČ 45799504, spisová značka 10481 C vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20(ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Organizátorom súťaže je brainz.cz, s.r.o., IČ 27869032, spisová značka C 122935 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo Praha 3 – Žižkov, Fibichova 13/2, PSČ 13000 (ďalej len „organizátor“).
 3. Termín a miesto konania súťaže. Súťaže prebieha v období od 9. 5. 2018 do 16. 5. 2018, a to na facebookových https://www.facebook.com/NestleBabyClub/, ktoré sú tiež základným nástrojom komunikácie usporiadateľa či organizátora s účastníkmi (ďalej len „súťažné stránky“).
 4. Účasť na súťaži. Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, spĺňajúca všetky stanovené podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Každý súťažiaci sa môže za celý čas konania súťaže zúčastniť len raz.
 5. Vstup do súťaže. Na súťažných stránkach bude počas akcie publikovaná formou postu súťažná výzva. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tým, že v čase trvania akcie navštívi súťažné stránky (Facebook) a sprístupní meno, ktoré má uvedené na Facebooku, a ďalej umiestni súťažný komentár, ktorý bude obsahovať informáciu o ich rodičovskom priznaní, pod príslušný súťažný post (Facebook).Príklad súťažnej výzvy:SÚŤAŽ! Dieťa zabudnuté v nákupnom košíku, kompletne obliate šaty, plienka prichytená izolepou… Aj vás dostala rodičovská dovolenka do podobných nečakaných situácií, na ktorých sa teraz už smejete? Podeľte sa s nami v komentároch o váš príbeh, keď vám Kapsička poslednej záchrany prišla skutočne vhod, a my vyžrebujeme 5 príbehov, ktoré odmeníme týždennou zásobou #bioKPZ. Súťažíme do 16. 5. 2018. Pravidlá nájdete tu vrátane informácie o spracovaní vašich osobných údajov.Príklad súťažného komentára:

  „Pred odchodom na dovolenku som mal výnimočne vyzdvihnúť dcéru zo škôlky (bežne po ňu chodieva manželka, ale zabudol som na to. Zistil som to, až keď mi volala riaditeľka školy, že škôlka je už zatvorená, kedy si prídeme po Lindu.“

  Výhercu následne vyrozumie usporiadateľ formou súkromnej správy na Facebooku a vyzve ho, aby poskytol e-mailovú adresu. Súťažný komentár, ktorý informáciu o rodičovskom priznaní neobsahuje, alebo je vulgárny, alebo inak nespĺňa pravidlá, bude zo súťaže automaticky vyradený a výhra pripadne ďalšiemu komentáru v poradí, ktorý bude spĺňať súťažné podmienky.

 6. Určenie výhercov. Odborná porota zložená z dvoch zástupcov usporiadateľa a z jedného zástupcu organizátora náhodne vyžrebuje v Exceli pomocou funkcie random:10 komentárov umiestnených pod príslušným súťažným postom s výzvou (5 výhercov pod slovenským postom, 5 pod českým postom) zverejnených na https://www.facebook.com/NestleBabyClub/.
 7. Výhry. Výherca získava právo na doručenie týždennej zásoby kapsičiek Nestlé (12 ks) na ním zvolenú adresu, ale len v rámci Českej alebo Slovenskej republiky.
 8. Oznámenie výhier. Mená výhercov budú vyhlásené na súťažných stránkach do piatich pracovných dní od ukončenia súťaže a budú tiež priamo informovaní. Na oznámenie výher budú použité kontakty, najmä účet na Facebooku alebo e-mailová adresa, sprístupnené účastníkom. Ak výherca nebude reagovať ani na opakované zaslanú správu o výhre, jeho výhra bez náhrady prepadá.
 9. Dopravu, termín a doručenie výhry záväzne určuje výlučne organizátor. Cenu dopravy hradí Organizátor. Výhry budú doručené najneskôr 6 týždňov od skončenia súťaže. Akékoľvek iné údaje o výhrach, aj v obrazovej forme, sú len ilustratívne. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa výhier a ich čerpania sú uvedené ďalej v týchto pravidlách.
 10. Nestlé Česko, s. r. o., so sídlom v Prahe 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 10481, ako správca („Správca“) spracúva osobné údaje súťažiaceho, ktoré jej poskytol, t. j. meno, priezvisko, vek a poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „údaje“), pričom právnym základom je oprávnený záujem správcu spočívajúci v riadnom priebehu súťaže, do ktorej sa súťažiaci dobrovoľne zapojil (konkrétne ide o vyhodnotenie súťaže, identifikáciu víťaza a o realizáciu uplatnenia výhry), a to po obdobie nevyhnutné na vyhodnotenie výsledkov súťaže, ďalej na odovzdanie a realizáciu výhry.Správca ďalej spracúva osobné údaje súťažiaceho na základe jeho súhlasu so spracovaním. Ak spotrebiteľ vloží komentár – súhlasí s pravidlami súťaže a s uchovávaním osobných údajov pre potreby súťaže.Osobné údaje sa od súťažiacich získavajú na základe súkromnej správy alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej ich súťažiaci ako subjekt údajov oznámi usporiadateľovi súťaže. Osobné údaje súťažiacich budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, príp. spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu . Všetky údaje sa ukladajú v digitálnej forme. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä ustanoveniami 11, § 12, §20 a § 21, t. j. predovšetkým že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas na marketingové účely môže bezplatne kedykoľvek odvolať na adrese správcu, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, na blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 11. Ďalšie dôležité podmienky súťaže:Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze Pravidlá súťaže, ktorý bude umiestnený v súťažnom poste. Účasť na súťaži ani výhry nemožno vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Výhru, akúkoľvek jej časť ani práva z nej vyplývajúce nemožno postúpiť ani akýmkoľvek spôsobom previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu. Prípadné námietky proti priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti FACEBOOK na účet https://www.facebook.com/NestleBabyClub/ do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie o takýchto námietkach. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami nebudú do súťaže zaradené, resp. budú zo súťaže vylúčené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom napr. v dôsledku duplicity účtov na sociálnych sieťach, nemá nárok na výhru.Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť súťažiaceho, ktorého správanie či profil FACEBOOK alebo Instagram vykazuje známky nekalého či podvodného konania alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami (napr.: duplicitný účet na sociálnej sieti alebo duplicitné e-mailové adresy používané rovnakou osobou). Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ktorého správanie či profil FACEBOOK alebo Instagram odporujú pravidlám slušnej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto porušenia či v prípade podozrenia bude taký účet, príp. účty ohlásený(é) ako podvodný(é) a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK, resp. Instagram.Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť internetovej siete ani sociálnych sietí FACEBOOK a Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (komentára), prostredníctvom ktorej budú výhercovia súťaže informovaní, a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im a ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK ani Instagram. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že svoje informácie poskytuje organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK ani Instagram.