VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NESTLÉTO

I. Název soutěže, pořadatel a organizátor soutěže 

 

Soutěž s názvem „Nestléto (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím instagramového profilu Nestlé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/).

 • Pořadatel: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „Pořadatel“).
 • Organizátor a technický správce: Blueberry.cz Apps s.r.o., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00, IČ: 28535138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 148616 (dále jen „Organizátor“ nebo „Technický správce“).

II. Termín a lokalizace Soutěže

Soutěž probíhá od 10. 7. do 7. 8. 2019 do 10:00:00 hod. (dále jen „doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se soutěžními pravidly označeného „SOUTĚŽ“ na instagramovém profilu Nestlé Baby CZSK ve znění:
„👉 SOUTĚŽ Nestléto 👈

     Maminky a tatínkové pozor, připravili jsme pro Vás letní soutěž! Jak se zapojit?

    1) Zveřejněte fotku na svůj profil, jak si užíváte léto se svými mrňousi. Kreativitě se přitom meze nekladou, spíše naopak.

   2) Označte na fotce náš profil @nestlebabyczsk (ať fotky snadno dohledáme)

   3) Sledujte profil @nestlebabyczsk

   4) Přidejte k příspěvku hashtag #nestleto

   A pak je to na nás! Ve středu 7.8. vybereme 6 z vás, které odměníme zásobou ovocných kapsiček různých chutí (11 kousků) a překvapením.

  ✊ Držíme palce a už se moc těšíme na zajímavé a nápadité fotky!

   Úplná pravidla najdete zde: 

   http://bit.ly/pravidla_CZ

   http://bit.ly/pravidla_SK

#soutez #nestleto #nestlebabyclub #streda #soutezsnestle #nestlebaby #ovocnasvacinka #svacinkanacestach #baby #letnisoutez

 • Příspěvky soutěžících nahrané dle čl. IV. těchto Pravidel po datu ukončení doby trvání Soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
 • Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

 

III. Podmínky Soutěže 

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice a Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
 • Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Registraci do Soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje přidáním soutěžního příspěvku na svůj osobní profil a označení profilu Nestlé Baby CZSK v příspěvku (viz čl. IV. Princip soutěže níže).
 • Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech.

 

IV. Princip Soutěže

 • Principem Soutěže je zveřejnění snímku na svém (soutěžícího) osobním profilu, který bude zachycovat jak si užíváte léto se svými mrňousi. Kreativitě se přitom meze nekladou, spíše naopak. Podmínkou bude uvedení hashtagu u příspěvku #nestleto, označení profilu přímo ve fotce @nestlebabyczsk a sledování profilu Nestlé baby.
 • Ze všech soutěžních příspěvků, které budou přidány a označeny soutěžním hashtagem #nestleto a splňující podmínky v předchozím bodě, v době trvání Soutěže (viz čl. II. těchto Pravidel), porota ve složení tří zástupců Organizátora a Pořadatele vybere celkem 6 originálních příspěvků, a to 7. 8. 2019, které nejpřesněji splňují Pravidla Soutěže a jejich autory odmění výhrou ve formě 11 ovocných kapsiček Nestlé (různé chutě) + překvapením pro malé cestovatele.
 • Soutěžní příspěvek nesmí:
 1. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
 2. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 3. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 4. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 5. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 6. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 7. obsahovat skrytou reklamu;
 8. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Pořadatele.
 • Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi.
 • Organizátor ani Pořadatel Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora nebo Pořadatele.
 • Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.
 • Organizátor a Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do Soutěže nebo může vyzvat soutěžícího, aby neprodleně svůj soutěžní příspěvek odstranil (i bez odůvodnění), ten tak musí provést, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 • Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Pořadateli.

 

V. Výhry v soutěži a předání výher výhercům

 • Výhrou v soutěži je balíček složený z 11 ovocných kapsiček Nestlé (různé chutě) + překvapení pro malé cestovatele.
 • Celkem bude vybráno 6 výherců, z nichž každý obdrží 11 ovocných kapsiček Nestlé (různé chutě) + překvapení pro malé cestovatele.
 • Vyhlášení výsledků Soutěže proběhne na instagramovém profilu Nestlé Baby CZSK, a to 7. 8. 2019.
 • Výherci budou osloveni formou komentáře pod soutěžním příspěvkem a zároveň bude jejich příspěvek přesdílen formou instagram story na profilu Nestle Baby CZSK.
 • Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději v den vyhlášení výsledků, tz. 7. 8. a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na kterou má být výhra doručena, Pořadateli na instagramový profil Neslé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/). Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.
 • Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
 • Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti kalendářních dnů (30) od ukončení Soutěže.
 • Přesný datum a čas dodání výhry bude stanoven po dohodě s výhercem. Náklady spojené s dopravou hradí Pořadatel.

 

VI. Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže 

 • Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže. 
 • Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel Soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit druhy výher. 

 

VII. Ochrana osobních údajů 

 • Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 
 • Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého instagramového profilu Soutěžícího na instagramovou stránku Nestlé Baby CZSK nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži. 
 • Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na instagramovém profilu Soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži.
 • Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“): 
 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování anebo že se osobní údaje zpracovávají nezákonně
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení. 
 • Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele a Organizátora v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentací Pořadatele a Organizátora. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 • Organizátor a Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná. 
 • Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže. 
 • Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla. 
 • Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Instagram/Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoli společnosti Instagram/Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na facebookovém profilu Nestlé Baby Club nebo instagramovém profilu Nestlé Baby CZSK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk/, https://www.facebook.com/NestleBabyClub/). 

 

V Praze dne 10. 7. 2019