Pravidla spotřebitelské soutěže „#BIOmodrajedobra“

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

 1. Soutěž „#BIOmodrajedobra“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím instagramových stránek Nestlé Baby.
  (www.instagram.com/nestlebabyczsk/)
 2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ: 45799504, DIČ: CZ45799504. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Organizátor“).

II. NÁZEV SOUTĚŽE, TERMÍN A LOKALIZACE

 1. Soutěž „#BIOmodrajedobra“ bude probíhat prostřednictvím instagramových stránek Nestlé Baby. (www.instagram.com/nestlebabyczsk) (dále jen „soutěž“).
 2. Soutěž probíhá od 10. 2018 do 5. 11. 2018 do 23:59, soutěž začíná okamžikem uveřejnění příspěvku označeným „SOUTĚŽ“ ve znění „Pozor! Soutěž o 5x měsíční zásobu nových Nestlé NaturNes BIO kaší! Chcete vyhrát BIO kaši pro vašeho malého jedlíka?
  a. Vyfoťte Vaše dítko v modré kompozici. Např. v modrém oblečení, jak kreslí obrázek modrou barvou apod.,…Kreativitě se meze nekladou, hlavní je si při focení užít spoustu zábavy!
  b. Fotku sdílejte na Vašem Instagramu za použití hashtagu BIOmodrajedobra a označte profil @nestlebabyczsk
  c. Sledujte profil @nestlebabyczsk zde na Instagramu
  d. Soutěž trvá do 5.11. Poté vybereme 5 nejkreativnějších příspěvků a výherce odměníme kašemi.“ v průběhu 29. 10. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů s hashtagem BIOmodrajedobra a označením profilu @nestlebabyczsk nahrané na Instagram po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky.

 III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložením fotografie s hashtagem BIOmodrajedobra spotřebitel vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních údajů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

IV. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora, obchodní partneři a dodavatelé organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na Instagramu. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy nahráním fotografie na osobní profil na Instagramu s hastagem BIOmodrajedobra a označením profilu @nestlebabyczsk.  (viz č. V. Princip soutěže níže).
 4. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden příspěvek soutěžního charakteru.Dodržení této podmínky registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Instagram nebo na základě vyplněných registračních údajů.
 5. Na soutěžní fotografii musí být zachyceno dítě v modré kompozici. Provedení závisí čistě na samotném soutěžícím a není nijak omezeno.

V. PRINCIP SOUTĚŽE

 1. Principem soutěže je nahrání soutěžní fotografie na sociální sít Instagram, vdobě konání soutěže. Na soutěžní fotografii musí být zachyceno dítě v modré kompozici. Provedení závisí čistě na samotném soutěžícím a není nijak omezeno. Příspěvek nahraný na profil soutěžícího musí obsahovat hastag BIOmodrajedobra a označení oficiálního profilu Nestlé Baby CZSK @nestlebabyczsk. Nejkreativnější příspěvky vyhrávají. Odměněno bude celkem 5 výherců. Soutěž probíhá na stránkách www.instagram.com/nestlebabyczsk/.
 2. Ze všech soutěžních příspěvků (fotografií), které budou nahrány na Instagram a budou obsahovat hastag BIOmodrajedobra a označení oficiálního profilu Nestlé Baby CZSK @nestlebabyczsk v době trvání soutěže (viz bod II. Termín a lokalizace) porota ve složení tří zástupců organizátora vybere 5 příspěvků, které nejpřesněji splňují pravidla soutěže a jejichž autory odmění výhrou ve formě měsíční zásoby Nestlé NaturNes BIO kaší (celkem 6 kusů pro každého výherce).
 3. Soutěžní příspěvek nesmí:
  a. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
  b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob
  e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
  f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  g. obsahovat skrytou reklamu;
  h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora.
  Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi.
 4. Organizátor soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora.
 5. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící dobrovolně svůj souhlas s pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže.
 7. Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité vyloučení daného soutěžícího ze soutěže. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně organizátorovi.

VI. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

 1. Výhra v soutěži je balíček složený z:
  měsíční zásoby Nestlé NaturNes BIO kaší (celkem 6 kusů)
  Celkem bude rozdáno 5 výherních balíčků.
 2. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového profilu odeslal soukromou zprávu, s adresou na kterou má být výhra doručena, organizátorovi na instagramový profil www.instagram.com/nestlebabyczsk/. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný organizátorem. Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru.
 3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
 4. Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže.

 VII. ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže.
 2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Instagrmam stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11, § 12, §20 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
 2. Tento souhlas může Účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého instagramového profilu na instagramovou stránku www.instagram.com/nestlebabyczsk. Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
 3. Učastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
 2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 3. Tato úplná pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.
 4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Instagram, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou instagramové stránce Nestlé Baby CZ/SK (https://www.instagram.com/nestlebabyczsk).

V Praze dne 29. 10. 2018