#bioKPZ s Nestlé 2018 – Úplná pravidla spotřebitelské soutěže
 1. Pořadatelem soutěže je Nestlé, IČ 45799504, spisová značka 10481 C vedena u městského soudu v Praze, sídlo Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20(dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem soutěže je brainz.cz s.r.o., IČ 27869032, spisová značka C 122935 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 3 – Žižkov, Fibichova 13/2, PSČ 13000 (dále jen „organizátor“).
 3. Termín a místo konání soutěže. Soutěž probíhá v období od 9. 5. 2018 do 16. 5. 2018, a to na facebookových https://www.facebook.com/NestleBabyClub/, které jsou také základním nástrojem komunikace pořadatele či organizátora s účastníky (dále jen „soutěžní stránky“).
 4. Účast v soutěži. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která splňuje všechny stanovené podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Každý soutěžící se může za celou dobu konání soutěže účastnit pouze jednou.
 5. Vstup do soutěže. Na soutěžních stránkách bude v průběhu soutěže vypublikován post se soutěžní výzvou. Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že v době trvání soutěže navštíví soutěžní stránky (Facebook) umístí soutěžní komentář, který bude obsahovat informaci o jejich rodičovském přiznání (příklad soutěžního komentáře níže), pod příslušný soutěžní post (Facebook).
 6. Post se soutěžní výzvou:

  SOUTĚŽ! Zapomenuté dítě v nákupním košíku, kompletně polité šaty, plínka přidělaná izolepou…Dostala vás také rodičovská dovolená do podobných nečekaných situací, kterým se nyní už smějete? Podělte se s námi v komentářích o váš příběh, kdy by vám Kapsička Poslední Záchrany přišla opravdu vhod, a my vylosujeme 5 příběhů, které odměníme týdenní zásobou #bioKPZ. Soutěžíme do 16. 5. 2018. Pravidla najdete zde, včetně informace o zpracování Vašich osobních údajů:

  Příkladem soutěžního komentáře může být:

  „Měl jsem výjimečně před odjezdem na dovolenou vyzvednout dceru ze školky (normálně ji vyzvedává manželka), ale zapomněl jsem na to. Zjistil jsem to, až když mi volala ředitelka školky, že školka je už zavřená, kdy si pro Lindu přijdeme.“

 7. Určení výherců. Odborná porota složená ze dvou zástupců pořadatele a jednoho zástupce organizátora náhodně vylosuje v Excelu pomocí funkce random:  10 komentářů umístěných pod příslušným soutěžním postem s výzvou (5 výherců pod slovenským postem, 5 pod českým postem).Výherce bude následně kontaktován pořadatelem formou soukromé zprávy na Facebooku, kde bude vyzván k poskytnutí emailové adresy. Soutěžní komentář, který informaci o rodičovském přiznání neobsahuje nebo je vulgární či jinak nesplňuje pravidla, bude ze soutěže automaticky vyřazen a výhra připadne dalšímu komentáři v pořadí, který bude splňovat soutěžní podmínky.
 8. Výhry. Výherce získává právo na doručení týdenní zásoby kapsiček Nestlé (12 ks) na jím zvolenou adresu, avšak pouze v rámci České nebo Slovenské republiky.
 9. Oznámení výher. Výherci budou vyhlášeni na soutěžních stránkách do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže a budou také přímo informováni. Pro oznámení výher budou užity kontakty, zejména Facebook účet nebo e-mailová adresa, zpřístupněné účastníkem. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá.Dopravu, termín a doručení výhry určuje výlučně organizátor. Cenu za dopravu hradí Organizátor. Výhry budou doručeny nejpozději 6 týdnů od skončení soutěže. Jakékoliv jiné údaje o výhrách, i v obrazové formě, jsou pouze ilustrativní. Další důležité informace, týkající se výher a jejich čerpání, jsou uvedeny dále v těchto pravidlech.
 10. Ochrana osobních údajů.Účastí v této soutěži dle článku 4. a 5. těchto Pravidel dává soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11, § 12, §20  a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že Pořadatel či Organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.Tento souhlas může Účastník soutěže kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/NestleBabyClub/. Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Účastí v soutěži dle článku 4. a 5. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel a  Organizátor jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.
 11. Další důležité podmínky soutěže.Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výhru, její jakoukoli část ani práva z ní vyplývající nelze postoupit ani jakýmkoli způsobem převést na třetí osobu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK na účet www.facebook.com/NestleBabyClub/ do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o takovýchto námitkách. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů na sociálních sítí, nemá nárok na výhru.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly (např.: duplicitní účet na sociální síti nebo duplicitní emailové adresy užívané stejnou osobou).Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům příslušné sociální sítě. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet, příp. účty nahlášen(y) jako podvodný/podvodné a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

  Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetové sítě ani sociálních sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

  V Praze dne 1. 5. 2018